Јавна набавка за набавку намирница за припремање оброка у Дому – партија 7 – свеже воће

Јавна набавка велике вредности – отворени поступак по партијама

Рок за доставу понуда: 24. мај 2017. године до 9:00 часова

Отварање понуда: 24. мај 2017. године од 9:15 часова