Јавна набавка за набавку средстава за одржавање хигијене

Јавна набака мале вредности по партијама

Партија 1: санитарни производи

Партија 2: средства за машину за прање и испирање посуђа, пећи и конвектомата

Партија 3: Папирна галантерија и инвентар за одржавање хигијене

Рок за доставу понуда : 22. фебруар 2019. године до 9 часова

Отварање понуда : 22. фебруар 2019. године од 9:15 часова