Javna nabavka za nabavku sredstava za održavanje higijene

Javna nabaka male vrednosti po partijama

Partija 1: sanitarni proizvodi

Partija 2: sredstva za mašinu za pranje i ispiranje posuđa, peći i konvektomata

Partija 3: Papirna galanterija i inventar za održavanje higijene

Rok za dostavu ponuda : 22. februar 2019. godine do 9 časova

Otvaranje ponuda : 22. februar 2019. godine od 9:15 časova