Javna nabavka za nabavku unutrašnjih molerskih radova i hoblovanje parketa

Javna nabavka male vrednosti – radovi: unutrašnji molerski radovi i hoblovanje parketa po partijama

Rok za dostavu ponuda: 19. jun 2020. godine do 9:00 časova

Otvaranje ponuda: 19. jun 2020. godine od 9:15 časova