Javna nabavka za radove na rekonstrukciji sistema grejanja i hlađenja – faza 1 (elektroenergetske instalacije) – ponovljen postupak

Javna nabavka male vrednosti –radovi: rekonstrukcija sistema za grejanje i hlađenje I faza –elektroenergetske instalacije

Rok za dostavu ponuda: 20. septembar 2018. godine do 9:00 časova

Otvaranje ponuda: 20. septembar 2018. godine od  9:15 časova