Javna nabavka za radove na rekonstrukciji sistema grejanja i hlađenja – faza 1 (elektroenergetske instalacije)

Javna nabavka male vrednosti –radovi: rekonstrukcija sistema za grejanje i hlađenje –I faza –elektroenergetske instalacije

Rok za dostavu ponuda: 10. avgust 2018. godine do 10:00 časova

Otvaranje ponuda: 10. avgust 2018. godine od 10:15 časova