Javna nabavka za radove na rekonstrukciji sistema grejanja i hlađenja – faza 1

Javna nabavka male vrednosti – radovi: rekonstrukcija sistema za grejanje i hlađenje – I faza – elektroenergetske instalacije

Rok za dostavu ponuda: 16. jul 2018. godine do 10:00 časova

Otvaranje ponuda: 16. jul 2018. godine od 10:15 časova